20
ژانویه

معرفی سنگ بوک مچ

بوک مچینگ یا بوک مچ اصطلاحی است که در این چند ساله اخیر در فرآیند تولید سنگ اسلبرایج گردیده است. سنگ بوک مچ به دو یا چند اسلب سنگ که بصورت قرینه یا...

Read More