20
ژانویه

معرفی سنگ بوک مچ

بوک مچینگ یا بوک مچ

اصطلاحی است که در این چند ساله اخیر در فرآیند تولید سنگ اسلبرایج گردیده است. سنگ بوک مچ به دو یا چند اسلب سنگ که بصورت قرینه یا جناقی کنارهم قرار میگیرند، گویند. به نحوی که تداعی کننده یک کتاب باز است. و نقوش سنگ در پلاک های دیگر ادامه پیدا میکند و تصویری کامل از نقش سنگ را به تصویر میکشد.

در صورتی که دو برگ اسلب بصورت قرینه در کنار همدیگر قرار بگیرند بوک مچمیگویند و چنانچه چهار برگ سنگ اسلب کنار همدیگر قرار بگیرند و طرح کامل شود اصطلاحافورمچ مینامند.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید .